Cukrzyca w ciąży

Posted by od-poczecia on 16 września 2007 in Bez kategorii |

Cukrzyca w ciąży, mimo ogromnych postępów w diagnostyce i leczeniu, nadal stanowi poważny problem, zarówno w zakresie przebiegu tej choroby, jak i w przebiegu ciąży i prawidłowego rozwoju płodu.
Ocenia się, że około 0,2-0,3 % wszystkich ciąż jest powikłanych cukrzycą występującą przed zajściem w ciążę, a w 3-6 % ciąż objawy cukrzycy występują po raz pierwszy w trakcie ciąży.
Ponieważ stale zwiększa się liczba ludzi chorych na cukrzycę (choroba cywilizacyjna), rośnie więc także liczba ciężarnych z cukrzycą (również dzięki możliwości utrzymywania glikemii na stabilnym poziomie, co ułatwia zapłodnienie).
Paradoksalnie dzięki osiągnięciom nowoczesnej medycyny problem ciężarnych chorych na cukrzycę narasta, wymaga odpowiedniej diagnostyki i szczególnego prowadzenia ciąży.

W cukrzycy pierwotnej wyróżniamy:
– typ I – cukrzyca insulinozależna – IDDM
– typ II – cukrzyca insulinoniezależna – NIDDM
  – skojarzona z otyłością
  – bez otyłości
  – cukrzyca osób młodych – MODY
– cukrzyca ciężarnych – GDM jest to nietolerancja węglowodanowa o różnym nasileniu, która wystąpiła po raz pierwszy w ciąży lub została po raz pierwszy w tym okresie rozpoznana. Zespół ten określono mianem cukrzycy ciężarnych z uwagi na zagrożenie, jakie stanowi dla płodu, oraz na możliwość wystąpienia cukrzycy u matki w późniejszym okresie życia (u 50 % kobiet, u których stwierdzono w czasie ciąży cukrzycę ciężarnych, cukrzyca jawna rozwija się w ciągu 10-15 lat).

Cukrzyca wtórna występuje w przebiegu różnych chorób lub w wyniku działania czynników szkodliwych:
  – przewlekłe choroby trzustki, zapalne lub torbielowate

  – zaburzenia hormonalne, które polegają na zwiększeniu stężenia hormonów działających antagonistycznie w stosunku do insuliny
  – hyperglikemia wywołana lekami
  – cukrzyca uwarunkowana genetycznie
  – cukrzyca uwarunkowana wadliwym żywieniem

Cukrzyca typu I – insulinozależna występuje w 0,1-0,4 % ogólnej populacji, w różnych grupach wiekowych, ale zaczyna się poniżej 30 roku życia. Wysokie poziomy cukru u ciężarnej, szczególnie w pierwszych trzech miesiącach ciąży mogą prowadzić do wad rozwojowych płodu lub poronień. Częstość występowania dużych wad wrodzonych u dzieci matek z cukrzycą (nie wyrównaną) wynosi około 10 % i jest 2 do 3 razy wyższa niż w ogólnej populacji ciężarnych. Są one przyczyną około 40 % wszystkich zgonów okołoporodowych w tej grupie dzieci.
Ciąża zmienia przebieg cukrzycy, a cukrzyca pogarsza wyniki położnicze. Utrzymywanie stężenia glukozy we krwi na wyrównanym poziomie ma ogromne znaczenie dla prawidłowego przebiegu ciąży oraz rozwoju płodu.
Głównym czynnikiem regulującym metabolizm węglowodanów jest insulina, jej niedobór powoduje podwyższenie poziomu cukru w surowicy krwi (hyperglikemia) oraz jego wydalanie wraz z moczem przez nerki (glikozuria).

Wpływ ciąży na przebieg cukrzycy

W cukrzycy już istniejącej, w I trymestrze ciąży obserwuje się poprawę tolerancji węglowodanów i zmniejszenie zapotrzebowania na insulinę głównie dzięki pobieraniu przez płód glukozy i aminokwasów. W II i III trymestrze przemiana węglowodanów stopniowo pogarsza się i zwiększa się zapotrzebowanie na insulinę – w granicach 50 – 70 %. W ostatnich tygodniach ciąży zapotrzebowanie to wyraźnie zmniejsza się w skutek zwiększonego wydzielania insuliny przez płód.
W ciąży u chorych na cukrzycę ze zmianami naczyniowymi obserwuje się postęp niektórych przewlekłych powikłań cukrzycy, szczególnie ocznych oraz nerkowych. Konsekwencją tych powikłań może być pogorszenie a nawet utrata wzroku, zakażenie dróg moczowych i nerek, stan przedrzucawkowy.

Wpływ cukrzycy na przebieg ciąży

U ciężarnej chorej na cukrzycę mogą pojawić się następujące komplikacje:
– poronienie występuje znacznie częściej u kobiet chorych na cukrzycę
– nadciśnienie i stan przedrzucawkowy, 2 do 3-krotnie częściej niż u zdrowych ciężarnych.
– infekcje dróg moczowych występują dwukrotnie częściej. poród przedwczesny – 2-3-krotnie częściej
– wielowodzie
– odsetek cięć cesarskich sięga 50-60 %

Wpływ cukrzycy na rozwój płodu i stan noworodka

Cukrzyca u kobiety ciężarnej może wpływać również na rozwój płodu i stan noworodka. Do najczęstszych powikłań zaliczamy:
– umieralność okołoporodowa w przypadku braku prawidłowej opieki nad ciężarną jest znacznie zwiększona
– duże wady wrodzone dotyczą około 6 do 10 % noworodków matek chorujących na cukrzycę przed ciążą.

Najczęstsze wady to:
– wady serca, kardiomiopatie
– wady nerek
– wady ośrodkowego układu nerwowego – wodogłowie, niedorozwój tkanki mózgowej

Wady te występują szczególnie u kobiet z cukrzycą z wysokimi poziomami cukru przed ciążą oraz w pierwszych 7 tygodniach jej trwania.
– makrosomia, czyli nadmierny wzrost wewnątrzmaciczny płodu, któremu można zapobiec przez optymalne wyrównanie cukrzycy.
– hypotrofia czyli wyraźne cechy opóźnienia rozwoju płodu i mała masa ciała, zdarza się u matek z cukrzycą długo trwającą i zaawansowanymi zmianami naczyniowymi.
– dojrzewanie płodów matek chorych na cukrzycę jest opóźnione, co z częstszymi porodami przedwczesnymi wpływa na zwiększoną umieralność okołoporodową.

Cukrzyca insulinoniezależna – typ II
Jest to cukrzyca, która nie wymaga leczenia insuliną, występuje u osób powyżej 30. roku życia. Spowodowana jest niewystarczającą ilością receptorów insulinowych w tkankach, aby zapewnić prawidłowy poziom glukozy we krwi. Stan ten nazywany jest również opornością na insulinę. Chorzy z tym typem cukrzycy maja charakterystyczną sylwetkę w kształcie jabłka. Wiąże się to ze zwiększoną ilością tkanki tłuszczowej na brzuchu, która osłabia wrażliwość na insulinę receptorów insulinowych znajdujących się w dużej ilości w mięśniach prostych brzucha. U chorych występuje zwiększony apetyt spowodowany nadmiernym uwalnianiem insuliny w odpowiedzi na podwyższone stężenie glukozy we krwi, co prowadzi do przyrostu masy ciała. Uważa się, że w cukrzycy typu II duże znaczenie ma czynnik dziedziczny. Jeżeli oboje rodziców choruje na cukrzycę typu II, ryzyko jej wystąpienia u dzieci sięga 60-75 %. Jeśli u jednego z bliźniąt monozygotycznych rozwinie się cukrzyca typu II, drugie ma prawie 100 % szans na wystąpienie tej choroby, podczas gdy w przypadku cukrzycy typu I prawdopodobieństwo sięga tylko 20-50 %.

Cukrzyca ciężarnych (GDM)
Cukrzyca ciężarnych określa się nietolerancję węglowodanów o różnym natężeniu, która wystąpiła po raz pierwszy w ciąży lub została w tym okresie rozpoznana. Należy przyjąć, że część przypadków GDM stanowi początkowy etap rozwijającej się cukrzycy typu II. Przemawia za tym fakt, że 30-50 % kobiet, u których w czasie ciąży rozpoznano cukrzycę ciężarnych, w ciągu 10 lat po porodzie dochodzi do wystąpienia jawnych objawów cukrzycy typu II.
Cukrzyca ciężarnych dotyczy około 2-8 % ogółu ciężarnych. Niekorzystnym skutkiem cukrzycy ciężarnych (nierozpoznanej lub źle prowadzonej) może być zgon wewnątrzmaciczny płodu lub makrosomia (nadmierna wielkość lub masa płodu) której konsekwencją są urazy okołoporodowe oraz zwiększony odsetek cięć cesarskich wykonywanych w celu zapobieżenia tym urazom. Z tego powodu istnieje konieczność przeprowadzenia badań przesiewowych u wszystkich ciężarnych.

Komitet Ekspertów Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego i Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego zaleca następujący schemat postępowania, który stosowany jest powszechnie w Polsce od kilkunastu lat:
– po rozpoznaniu ciąży przez ginekologa należy oznaczyć w surowicy krwi stężenie glukozy na czczo. W przypadku wartości wyższej niż 105 mg% należy wykonać test obciążenia glukozą (75 g). Ciężarne z rozpoznaną cukrzycą należy skierować do Regionalnego Ośrodka Diabetologiczno – Położniczego.
– u wszystkich ciężarnych między 24 a 28 tygodniem ciąży należy wykonać test doustnego obciążenia glukozą (50 g) i oznaczyć stężenie glukozy we krwi w 60. minucie – przy wykonywaniu tego testu bez znaczenia jest pora dnia i czas jaki upłynął od ostatniego posiłku ( tzn. że ciężarna nie musi być na czczo i wykonuje się oznaczenie poziomu cukru tylko w 60. minucie po doustnym zażyciu 50 g rozpuszczonej w wodzie glukozy – dla celów tego testu nie ma potrzeby wykonania oznaczenia poziomu cukru na czczo, do czego często nakłaniają laboratoria).

Interpretacja tego testu oraz postępowanie jest następujące:
– stężenie glukozy w surowicy krwi, oznaczone 60 minut po zażyciu 50 g glukozy, poniżej 140 mg% jest wartością prawidłową. Przy poziomach cukru między 140 a 180 mg% należy wykonać test obciążenia 75 g glukozy. Nieprawidłowy wynik testu po obciążeniu 75 g glukozy lub stężenie glukozy powyżej 180 mg% po obciążeniu 50 g glukozy jest wskazaniem do skierowania pacjentki do Ośrodka Diabetologiczno – Położniczego.
– jeżeli test przesiewowy (obciążenie 50 g glukozy) jest nieprawidłowy, a wynik testu diagnostycznego (obciążenie 75 g glukozy) jest prawidłowy – należy wykonać w 32. tygodniu ciąży ponowny test diagnostyczny.

Leczenie cukrzycy

Jeszcze w latach 70-tych XX wieku rokowanie dla płodów i noworodków matek chorych na cukrzycę było bardzo poważne. 6 do 10 % dzieci rodziło się z dużymi wadami wrodzonymi, a w cukrzycach nie wyrównanych około 25 % płodów umierało wewnątrzmacicznie.

W roku 1987 na bazie Kliniki Położnictwa i Chorób Kobiecych Akademii Medycznej w Bydgoszczy oraz Zakładu Endokrynologii Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Biziela powstał Regionalny Ośrodek Diabetologiczno – Położniczy. Opracowany i wdrożony szczegółowy program prowadzenia ciężarnych chorych na różne rodzaje cukrzycy w ciągu bardzo krótkiego czasu doprowadził do rewelacyjnych wręcz wyników: śmiertelność okołoporodowa płodów i noworodków jest porównywalna z ciężarnymi zdrowymi i zmalała z 25 % do 0,1 % (10 promil).

Zasady postępowania leczniczego zależą od rodzaju cukrzycy, ale naczelnym celem jest utrzymywanie optymalnego poziomu cukru w surowicy krwi i niedopuszczanie do zbyt dużych wahań poziomu glikemii.

Kobieta chora na cukrzycę (typu I lub II) powinna planować ciążę w okresie idealnego wyrównania glikemii czyli przy normalnej aktywności fizycznej utrzymywaniu się glikemii w granicach od 65 mg% do 180 mg%. Pacjentkom z typem I cukrzycy należy uświadomić konieczność zaplanowania nie więcej niż dwóch ciąż, w stosunkowo młodym wieku. Podstawowym postępowaniem w każdym rodzaju cukrzycy jest odpowiednia dieta, opracowywana indywidualnie dla każdej ciężarnej, z uwzględnieniem okresu ciąży, masy ciała oraz aktywności fizycznej. Masa ciała nie powinna wzrastać więcej niż 1,5 kg miesięcznie.
Całodzienne wyżywienie należy podzielić na 5 lub 6 posiłków – śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja, ewentualnie późna kolacja.

W cukrzycy typu I i II a u niektórych ciężarnych również w cukrzycy ciężarnych stosuje się w leczeniu insulinę (nie wolno stosować tabletek przeciwcukrzycowych).

U ciężarnych należy stosować biosyntetyczne insuliny ludzkie, o krótkim czasie działania, podawane w 3 do 5 wstrzyknięciach na dobę, w razie potrzeby kojarzone z insulinami o pośrednim czasie działania. Nie należy stosować insuliny o przedłużonym i długim czasie działania (bo nie zapewniają one utrzymywania glikemii na wyrównanym poziomie).
Poziom glikemii powinien być oceniany we wstępnym okresie nawet 7 do 8 razy na dobę, a w okresie wyrównania cukrzycy 4 razy na dobę.

Wybór terminu rozwiązania w ciąży powikłanej cukrzycą jest zależny z jednej strony od stanu ciężarnej chorej na cukrzycę oraz poziomu glikemii, a z drugiej od zaawansowania ciąży i ewentualnych objawów zagrożenia płodu.
Ponieważ dojrzewanie płodu u matek chorych na cukrzycę jest opóźnione, istnieje obecnie tendencja, aby w miarę możliwości poród odbywał się w okolicy terminu porodu.
Preferowany jest poród drogami natury, chociaż w przypadku stwierdzonej makrosomii (dużego płodu) należy proponować rodzącej rozwiązanie cięciem cesarskim w obawie przed urazem okołoporodowym.
W czasie porodu lub cięcia cesarskiego istotne jest utrzymywanie glikemii w granicach 70 do 100 mg%, co można osiągnąć sprawdzając często poziom cukru i podając dożylnie 5% glukozę z odpowiednimi dawkami insuliny krótko działającej.

Antykoncepcja

Decyzja o posiadaniu potomstwa powinna być wszechstronnie rozważona. Młode kobiety chore na cukrzycę typu I powinny być zachęcane do rodzenia maksymalnie dwójki dzieci we wczesnym okresie trwania choroby, przed wystąpieniem objawów angiopatii (zmian naczyniowych).

Ze względu na duże ryzyko powikłań – niebezpiecznych dla matki i płodu – należy odradzać ciąże pacjentkom z retinopatią proliferacyjną, nefropatią i chorobą niedokrwienną serca.br> W takich przypadkach problemem jest skuteczna antykoncepcja. Zaleca się prezerwatywy, środki plemnikobójcze, wkładki wewnątrzmaciczne (trzeba pamiętać o ryzyku infekcji w obrębie miednicy mniejszej) oraz ewentualnie tabletki antykoncepcyjne, ale tylko o bardzo niskich dawkach hormonów, kontrolując poziomy cukru, u chorych bez zmian naczyniowych.

4 komentarze

 • avatar Donata F. W-wa napisał(a):

  C U K R Z Y C A TYPU 2, Otyłość, zła DIETA, nie !!; uregulowany POZIOM CUKRU, tak !!.
  CHLEB typu KR-IRL, to ratunek dla LUDZI; tanio prawie, ZA DARMO !!.
  A P O G E U M, czyli Kulminacja, ŻYCIA i ENERGII to; C H L E B typu KR-IRL.

  Zwalczanie CUKRZYCY typu 2, jej objawów również UREGULOWANIE poziomu cukru we krwi tworzy realizacja wiedzy, którą mało kto zna, a która to wiedza skutkuje ulgą oraz WYLECZENIEM.
  Jednocześnie problem nadwagi i otyłości, również cukrzycy typu 2 ROZWIĄZUJE !! przekaz ze strony internetowej ADRES:
  http://www.magdalirl.com.pl/
  Jest to ewenement w skali kraju i całej Europy. Niezwykle ważna jest też wiedza z książki pt.:
  PORADNIK ŻYWIENIOWY człowieka w XXI wieku.
  Znajdują się w niej unikatowe tabele żywieniowe tzw.
  INDEKS ŻYWIENIOWY, tj. IŻ produktu.
  P. S. Chleb typu KR-IRL, stanowi aktualnie o silnym; UKŁADZIE immunologicznym, organizmu człowieka.
  Dostarcza ogrom energii, eliminującej; GŁÓD, dlatego iż, GLUKOZA w nim zawarta, stabilizuje POZIOM CUKRU we krwi, na ok. 4-5 godzin !!, tzw. NISKIE węglowodany.
  Złe to, WYSOKIE węglowodany. Podnoszą poziom cukru po spożyciu ZBYT wysoko; CUKRZYCA typu 2.
  Obecnie mało kto, o tym w Polsce wie. O swoje zdrowie musimy przecież zadbać sami. To wtedy je wygramy!
  NIE możemy być GŁODNI !!. Jeśli nie potrafimy opanować głodu to żadna DIETA nie ma SENSU !!.
  Ta wiedza to puenta pozytywnego i energetycznego Życia, którego jakość należy NIEZWŁOCZNIE poprawić.
  Spróbujmy tak jeść, a optyka postrzegania rzeczywistości będzie dla nas nowym wartościowym doznaniem.
  Dobre samopoczucie i NISKIE KOSZTY będą nagrodą za tę wiedzę dla wszystkich pragnących ZDROWO i długo Ż Y Ć.
  Warto też ZAPOZNAĆ się z ćwiczeniami, kat. MIĘŚNIE OKOŁO KRĘGOSŁUPOWE, eliminujących !!, BÓLE KRĘGOSŁUPA, zwłaszcza że, ĆWICZENIA; wykonujemy SAMI, indywidualnie we własnym łóżku przez 15-20 minut, 1 x w tygodniu. Jest to darmowa, REHABILITACJA, co ważne szybka i SKUTECZNA !!.
  W A Ż N E:
  G L U K O Z A naturalna; to R Y Ż, wszystkie K A S Z E, O w o c e, W A R Z Y W A. Logika myślenia.
  GLUKOZA nienaturalna; to MĄKA, Cukier. IRRACJONALNE zachowania, CZĘSTA zmiana nastroju.

  U W A G A: w y n i k i , I R L KRAKÓW, są zgodne z; Copyright by W H O ****
  P. S. Agencja kosmiczna NASA z USA, wyraziła duże zainteresowanie produktem o nazwie; Chleb typu KR-IRL.
  I N S T Y T U T naukowo-badawczy im. Prof. Ryszard Lorenca w Krakowie.
  Prof. zw. dr hab. n. med. Lidia TYRPA, telefon: 012 359 70 15, telefon/fax: 012 358 77 30
  Artykuł ten MOŻE być wykorzystany przez W S Z Y S T K I C H pragnących, Ż Y Ć dłużej i zdrowiej.
  I N S T Y T U T naukowo-badawczy im. Prof. Ryszard Lorenca w Krakowie, Dr inż. Jarosław MICHAŁ, telefon: 012 359 70 15, telefon/fax: 012 358 77 30

  AUTOREM powyższego artykułu jest P. Dr inż. Jarosław MICHAŁ; konsultant I R L KRAKÓW.

  Artykuł jest oczywiście do W O L N E G O wykorzystania. Proszę tylko zauważyć, że treści w tym artykule są I D E N T Y F I K A C J Ą zjawisk, które są wyewoluowane przez P R Z Y R O D Ę, i każdy może sobie prawdy te potwierdzić. Takie PRZESŁANIE ma ten właśnie artykuł.

  Chodzi też o to, że stale mówi się o rozszerzaniu się chorób tzw.
  PLAGA OTYŁOŚCI, oraz; PLAGA CUKRZYCY TYPU 2, jako o chorobach cywilizacyjnych.
  Dla nas tj. I R L KRAKÓW, określenie cywilizacja wiąże się z podawaniem ludziom wiedzy;
  P R A W D Z I W E J i JASNEJ, oraz Ł A T W E J do potwierdzenia. Dopiero WTEDY mówimy
  o cywilizacji, jako o pojęciu, bo samo słowo nic nie uszczegóławia, a raczej utrudnia precyzyjną ocenę
  P R A W D biologicznych. Ten artykuł ma takie właśnie P R Z E S Ł A N I E.

  A r t y k u ł dzięki uprzejmości autora, zamieścił/a: Donata FORMAN, Warszawa

 • avatar Lena BARN, Roma napisał(a):

  CUKRZYCA typu 2. Można ją POKONAĆ !!
  Przy cukrzycy ważnym jest aby dostosować odżywianie do tabel z tzw. __NISKIMI węglowodanami. Są to węglowodany, które po spożyciu podnoszą poziom cukru we krwi maksymalnie do 26% wzrostu, czyli nie nadwyrężają TRZUSTKI.
  Jemy niskotłuszczowo, 0% negatywnych TOKSYN, energetyczne węglowodany wyłącznie NIE przekraczające po spożyciu DOZWOLONEJ granicy; czyli 26% wzrostu.
  Pokarmy o właściwym doborze białek, oraz co niezmiernie istotne, nie zawierające toksyn spowalniających i zatruwających nasze organizmy.

  Mając cukrzycę powinniśmy zatem stosować, dietę wg tzw. __NISKICH węglowodanów, i nie chodzi bynajmniej o ilość, czy o to, że są cukry proste lub złożone. Chodzi o to, aby klasyfikować węglowodany wg wzrostu poziomu cukru jaki POWODUJĄ we krwi po spożyciu. Nie uwzględniają tego wymienniki WW węglowodanowe, które pokazują wyłącznie ilości węglowodanów jako ilości, a nie uwzględniają JAKOŚCI !!

  Tabele; Dozwolone oraz Zakazane dopełniają właściwej identyfikacji prawd przyrodniczych.
  Dostosowanie się do tabel ZALECANE i DOZWOLONE pozwala w kilka DNI ustabilizować poziom cukru we krwi i NIE jest to TRUDNE !!
  Pamiętajmy, że poziom cukru we krwi nie podnosi ani powietrze, ani woda mineralna, lecz ZJADANE węglowodany.
  Taki sposób odżywiania jest skuteczny i warto go zastosować OD ZARAZ !!

  Zobacz też; CUKRZYCA typu 2.
  __Książka; _pt._______: PORADNIK ŻYWIENIOWY człowieka w XXI wieku.
  __Skrót adresu strony w Internecie_______: MAGDALIRL
  __ADRES_______: http://www.magdalirl.com.pl/

 • avatar Brygida ROE, Lyon napisał(a):

  INDEKS GLIKEMICZNY.
  INDEKS GLIKEMICZNY. To BŁĘDY merytoryczne i NIEprawdy BIOLOGICZNE.
  MM.4.
  TEMAT: Pseudo metoda, oparta na masie pomyłek oraz biologicznym KŁAMSTWIE !!

  Polacy chcą być szczupli i zdrowi dlatego mówią: DOŚĆ szerzenia nieprawd i KŁAMSTW ze strony piewców Tzw. INDEKSU GLIKEMICZNEGO.

  Dwa niezależne ośrodki diabetologiczne oraz UOKiK przeprowadzą badania mające na celu pełną identyfikację tabel oraz teorii o tzw. INDEKSIE GLKEMICZNYM, którego wskaźniki cyfrowe mające pokazywać odpowiedni wzrost poziomu cukru po spożyciu zawierają ogromnie dużo błędów merytorycznych przyczyniając się od 15 lat do wzrastania fali otyłości i cukrzycy typu 2, u POLAKÓW.

  Po tych badaniach identyfikujących prawdziwe OZNACZENIE pokazujące wzrost poziomu cukru po spożyciu produktów, sprawa zostanie przekazana na powrót do PROKURATURY, a następnie skierowana do SĄDU.
  Po drobiazgowej i pełnej ocenie SĄDU nastąpi odpowiednia FALA wniosków odszkodowawczych ze strony POLAKÓW otyłych i chorych na cukrzycę typu 2, a powodem takiego Ich stanu zdrowia było i jest nadal dostosowanie jadłospisu do zaleceń tzw. INDEKSU GLIKEMICZNEGO, pełnego błędów merytorycznych
  i NIEPRAWD biologicznych.

  Wg tego IG to po czekoladzie 70% się CHUDNIE, a tłuszcz z żółtego sera i szynki wieprzowej organizm człowieka WYDALA wg tej bzdurnej i nieprawdziwej teorii. Ludzie którzy opracowali tabele IG nie mieli
  w ręku glukometru i nie czytali książek biologicznych ze szkoły podstawowej (biologia z 4 klasy).
  Np. maltoza (piwo) wg IG to IG =110, a naprawdę wzrost poziomu cukru po spożyciu 100 gram piwa nie przekroczy 8% wzrostu tj. wzrost jest b. niski. RYŻ biały, wg IG to IG =70, a poziom wzrostu po spożyciu ryżu gotowanego nie przekroczy 20%, czyli też jest niski.
  Chleb ryżowy, czekolada 70% cacao, ciemny chleb, śliwki suszone, arbuz, płatki zbożowe, kukurydza, ZIEMNIAKI, kasze, buraki, frytki, marchewka gotowana, bób gotowany i wiele innych wskaźników IG, do wymienionych tu produktów to zwyczajna: BIOLOGICZNA N I E P R A W D A.

  Np. FRYTKI; zawierają tłuszcz, ale węglowodany wyłącznie z ziemniaka, których to węglowodanów
  w ziemniaku jest ok. 18%, i są to węglowodany (skrobia) które podnoszą poziom cukru po spożyciu nie wyżej niż 20% wzrostu. Skąd więc wysoki IG pokazujący JAKOBY wysoki wzrost poziomu cukru po spożyciu.

  Odpowiedź jest oczywista: MARKETING i TOTALNA BZDURA. Takich przykładów jest B. DUŻO.

  Każdy kto zechce, może sobie te wzrosty sprawdzić własnym glukometrem i NIE jest to TRUDNE !!

  Tzw. Indeks glikemiczny, którym to Polacy są okłamywani, przez ten IG tyją i zaczynają mieć cukrzycę;
  cała prawda o tym fałszywym i błędnym przekazie została przedstawiona w książce,
  pt. _______: PORADNIK ŻYWIENIOWY człowieka w XXI wieku.
  Rozdział nr R46: 5 stron merytorycznego tekstu, oraz dużo przykładów.

  Dlatego też piewcy tzw. IG czując się zdemaskowanymi propagatorami KŁAMSTW swoje frustracje próbują
  niwelować oszczerstwami w kierunku naukowców z IRL KRAKÓW, pogarszając swoją sytuację procesową.
  Jest Ich zaskakująco mało, co potwierdza POLICJA sprawdzając stale IP komputerów.

  Notariusz kompletuje też materiały pokazujące próby dyskredytacji i oskarżania właścicielki instytutu
  i pracowników naukowych o wszelkie zupełnie nieistotne sprawy, regularne i negatywne wpisy
  w internecie, które mają na celu osłabić przekaz ze strony IRL KRAKÓW, również zniechęcić do zakupu książki, pogorszyć wizerunek naukowy, a jest już w sprzedaży uzupełnione 2-gie DRUGIE wydanie.
  (IP komputerów i dane Tych niegodziwych spamerów, oszczerców są znane i potwierdzają to co już od dawna ustaliła POLICJA, a jest jasne i przygotowywane dla SĄDU).

  Zasady, teorie dziesiątki sprzecznych ze sobą tabel dotyczących tzw. INDEKSU GLIKEMICZNEGO, nijak się mają do rzeczywistości wykreowanej przez przyrodę na naszej planecie, procesem o nazwie: życie organizmów żywych na ZIEMI.

  Należy PIĘTNOWAĆ nieuczciwość, celowe i stałe podawanie NIEPRWD czyli prostackie OSZUSTWO !!
  Winno się też przedstawić Ich publicznie i imiennie; co nastąpi już niebawem przy aprobacie SĄDU.
  Musimy mieć świadomość Kto do nas pisze; to ANONIMOWI oszczercy kryjący się za swoją PODŁOŚCIĄ.

  Przecież do Nich nie możesz zadzwonić, bo nie ma gdzie. Nie masz kogo zapytać, o te wpisy w Internecie, dziesiątki sprzecznych ze sobą tabel, dlaczego ? To proste uciekają przed prawdą bo mówią kłamstwa, oszczerstwa i Ich nigdzie nie ma. Do krakowskiego IRL KRAKÓW, zawsze możesz zadzwonić bo są to żywi, realni naukowcy nie poddani żadnym NAUKOWYM REŻIMOM czyli lekko, łatwo mówią PRAWDY BIOLOGICZNE, które zbadali. Warto !!

  Każdy zatem, tak jak nasza wspaniała artystka Pani Urszula DUDZIAK w telewizji tvn poinformowała, powinien się zaznajomić z tabelami tzw. INDEKSU ŻYWIENIOWEGO, tj. IŻ produktu; oraz upiec sobie CHLEB typu KR-IRL, o którym Ona mówiła: OBYWATEL ŚWIATA, co oczywiste przecież.

  Zobacz też, prawdy biologiczne;

  __Książka; _pt._______: PORADNIK ŻYWIENIOWY człowieka w XXI wieku.
  Wydanie drugie: zaktualizowane i uzupełnione.
  __Skrót adresu strony w Internecie_______: MAGDALIRL
  __ADRES_______: http://www.magdalirl.com.pl/

  Pozdrawiam Ciebie i WSZYSTKICH

 • avatar Anita BRIX, Torino napisał(a):

  MICHEL MONTIGNAC, jest POLITOLOGIEM, nie LEKARZEM, ależ TAK !!
  70. TEMAT.
  KŁAMSTWO, tj. swobodne podejście do faktów; czyżby lichy KABARET ?!

  MOTTO: REGUŁA: wszystko MOŻNA, co NIE MOŻNA, byle z CICHA i z ostrożna.

  Przesyłam Panu/ poniższy tekst do wiadomości. Ja ten tekst napisałem dla 15 letniego młodego człowieka, zachwyconego tzw. __INDEKSEM GLIKEMICZNYM, po którym tenże młodzian przytył w jednym roku ponad 30 kilogramów, i pełen najgłębszej FRUSTRACJI zapytał mnie o zdanie. Poniżej prezentuję moją odpowiedź dla tego otyłego młodzieńca.

  __PODPOWIEDŹ:
  1. Wpisz sobie w Google: MONTIGNAC w TVN.
  2. Wpisz sobie w Google: YouTube – dieta montignac część 2

  tvn.1.
  __: http://dziendobrytvn.plejada.pl/24,17678,news,,1,,kim_jest_michel_montignac,aktualnosci_detal.html
  You Tube
  __: http://www.youtube.com/watch?v=IfPMvUy8b5Y

  Ten filmik wiele wyjaśnia.
  Zobaczysz swojego naukowca od tego IG, czyli __INDEKSU GLIKEMICZNEGO, który tak do końca nie wie co mówi. Stwierdzenia i TĘPA jałowizna, którą prezentuje jest widoczna gołym okiem.
  To jakiś iluzjonista i mitoman.
  Ale to nie jest śmieszne, bo przez ten IG, ludzie pogarszają stan zdrowia w cukrzycy nadwyrężając swoje trzustki.

  Czekolada gorzka min. 70% cacao podnosi poziom cukru o 42%, chleb pumpernikiel, chleb pszenno żytni, podnoszą poziom o 53-74% wzrostu po spożyciu. Figi suszone 58%, a czysta apteczna GLUKOZA o 74%.
  Te wzrosty nadwyrężają trzustki Polaków. Natomiast politolog od 16 lat w naszym kraju, pisze że należy spożywać produkty wg IG; szczupleć i leczyć cukrzycę.
  Rozumiem, że wg Niego leczenie cukrzycy polega na zamęczaniu trzustki.

  Ludzie umierają z powodu otyłości i cukrzycy, faza wstępna to choroby, nadwyrężony budżet naszego Państwa, amputacje stóp cukrzycowych, zatory tętnicze i żylne, przeciążone i zatrzymujące się serca.
  No i co, no i już czas z tym skończyć.
  A otyli; przecież wg Michela MONTIGNACA ser żółty, szynka wieprzowa czyli każdy tłuszcz się wydali, bo organizm też wg Tego specjalisty, nadmiar tłuszczu __WYDALI.

  Choćby teoria tego otyłego Pana Michela Monignaca, jakoby węglowodan o nazwie __BŁONNIK, który jest węglowodanem NIE wchłaniającym się do krwi, wg Niego obniża INDEKS GLIKEMICZNY produktu,
  a przecież IG podobno ma pokazywać wzrost poziomu cukru we krwi po spożyciu produktu zawierającego węglowodany.
  Powstaje zatem RETORYCZNE pytanie, jak może wpływać błonnik na poziom cukru, w oczywistej sytuacji kiedy się przecież nie wchłania.
  Kilka wersji odpowiedzi znajdzie na pewno każdy zespół kabaretowy mający ten temat w repertuarze.

  Polecam Ci stronę o Panu politologu; Jego osobistą:
  http://www.montignac.com/en/michel_montignac.php

  Wzrost poziomu cukru po spożyciu produktów zarówno TY, jak i Pan Michel Montignac, znajdziecie na stronie internetowej;
  __Skrót adresu strony w Internecie_______: MAGDALIRL
  __ADRES_______: http://www.magdalirl.com.pl/
  __Książka; _pt._______: PORADNIK ŻYWIENIOWY człowieka w XXI wieku.
  Wydanie drugie: zaktualizowane i uzupełnione.

  Gospodarz planety, czyli Przyroda ustaliła dla organizmów żywych nośnik energii w tłuszczu, który się wchłania błyskawicznie, i gwarantuje minimum 1 miesiąc życia bez pokarmu. Wg politologa się wydala.
  A ja myślałem, że KAŻDY politolog ma jakąś odrobinę logiki. Chyba JEDNAK W TYM PRZYPADKU się myliłem.

  A Ty lepiej się zapoznaj z __INDEKSEM ŻYWIENIOWYM, tj. IŻ produktu; to zobaczysz jak to ułożył gospodarz. Trzeba się do reguł gospodarza zawsze dostosować jak Cię gości u siebie.
  Nas na planecie Ziemia gości gospodarz, czyli PRZYRODA.
  Pewien znany kucharz, oraz znana mistrzyni olimpijska się do tego nie dostosowali.
  Jaki wniosek. Prosty wniosek. Dostosuj się, i nie powtarzaj nieprawd przyrodniczych, o których nic nie wiesz. Dokonaj zdrowych wyborów. Pozdrawiam Cię.

  P. S. Kompetencja i merytoryczna wiedza otyłego, uroczego francuskiego politologa, gwarantuje pełną KOMPROMITACJĘ wyznawców tzw. __INDEKSU GLIKEMICZNEGO, tj. IG produktu, którego ojcem biologicznym jest właśnie Pan Michel MONTIGNAC.
  Sympatyczny Francuz, jest wielkim GURU dla niektórych żywieniowych podpowiadaczy, a na filmie widać
  w pełni Jego wiedzę i klasę naukową.
  BRAWO !! tak trzymać; BLAMAŻ i PEŁNA KOMPROMITACJA, kłamliwej wizji NIEPRAWD BIOLOGICZNYCH Jego bzdurnej teorii, jest gwarantowana i to już niebawem.

  R E F L E K S J A:
  __INDEKS ŻYWIENIOWY, a; __INDEKS GLIKEMICZNY, to dwa różne spojrzenia na realia przyrodnicze.
  IŻ; to identyfikacja ewolucyjnych dokonań przyrody. IG; to marketing, obłuda i biznes.

  Tabele produktów wg tzw. INDEKSU ŻYWIENIOWEGO, tj. IŻ produktu; pomogą nam we właściwej ocenie, przy realnym doborze pokarmów dla nas biologicznie prawidłowych.
  Tabele IŻ, opracowali naukowcy z instytutu o nazwie; __INSTYTUT IRL KRAKÓW.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Copyright © 2006-2018 od-poczecia.blogx.pl All rights reserved.
Desk Mess Mirrored v1.8.1 theme from BuyNowShop.com.