Dochód z gospodarstwa rolnego

Posted by od-poczecia on 16 września 2007 in Bez kategorii |

Jeśli rodzina lub osoba ucząca się utrzymuje się z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia Prezesa GUS na podstawie ustawy o podatku rolnym. Miesięczny dochód z 1 ha przeliczeniowego gospodarstwa rolnego w 2004 r. wyniósł 135,50 zł. Dochody z gospodarstwa rolnego i dochody pozarolnicze ulegają sumowaniu.

Dokumenty potwierdzające wysokość dochodów rodziny to m.in.:

zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego – w przypadku dochodów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych,
oświadczenie członków rodziny o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz zaświadczenie urzędu skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku – w przypadku podatku płaconego w formie ryczałtu ewidencjonowanego, albo decyzja urzędu skarbowego ustalająca wysokość karty podatkowej – w przypadku podatku płaconego w formie karty podatkowej,
oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy niepodlegającego opodatkowaniu  oraz zaświadczenie płatnika dochodu,
zaświadczenie gminy o powierzchni gospodarstwa lub nakaz płatniczy za rok, z którego ustala się dochód – w razie posiadania gospodarstwa rolnego,
kopia odpisu wyroku sądu lub protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej – w razie otrzymywania alimentów. 
 

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje, jeżeli wniosek o dodatek został złożony przed ukończeniem przez dziecko 1 roku życia.

Wysokość dodatku

Dodatek jest świadczeniem jednorazowym wypłacanym w wysokości 1000,00 zł.
W sytuacji urodzenia podczas jednego porodu (lub w przypadku przysposobienia) więcej niż jednego dziecka, dodatek przysługuje na każde dziecko.

Niezbędne dokumenty

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.
Nie są wymagane dodatkowe dokumenty, oprócz dokumentów niezbędnych do wypłaty zasiłku rodzinnego.

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego przysługuje na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka.

Dodatek przysługuje:
na niepełnosprawne dziecko w wieku do ukończenia 16 roku życia,
na dziecko niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym, w wieku powyżej 16 lat do ukończenia 24 lat.
Wysokość dodatku

Dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości:

50,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
70,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
Niezbędne dokumenty

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, zaświadczenia i dowody, m.in. orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka w wieku powyżej 18 lat do szkoły lub szkoły wyższej.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem przez dziecko nowego roku szkolnego. Dodatek jest wypłacany raz w roku.

Wysokość dodatku

Dodatek jest wypłacany w wysokości 90,00 zł na dziecko, które rozpoczęło naukę w szkole.

Niezbędne dokumenty

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, zaświadczenia i dowody, m.in. zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka w wieku powyżej 18 lat do szkoły

Copyright © 2006-2018 od-poczecia.blogx.pl All rights reserved.
Desk Mess Mirrored v1.8.1 theme from BuyNowShop.com.